+90 850 733 1984                EN

Anasayfa Temel Yeterlilik Testiyle (TYT) İlgili İlk Yorumlar

Üniversite giriş sınavının 1. oturumu olan ve ülke genelinde 2 milyon 433 bin 219 adayın başvurduğu TYT bugün uygulandı.

Bugüne kadar çalışan, emek veren ve pandemi sürecinde de çalışmalarına büyük bir azimle devam eden tüm adaylara geçmiş olsun diyor, yarın girecekleri AYT’de başarılar diliyoruz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 2020 TYT’de, sözel alanda, okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların; sayısal alanda ise işleme dayalı, uğraştırıcı, okuduğunu anlamaya yönelik ve uzun sorular; geometri alanında ise yeni nesil soruların ağırlıklı olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olduğu görüşünde birleşmişlerdir.

2020 TYT’nin, bilginin yanı sıra okuduğunu anlama, yorum yapabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, çıkarımda bulunabilme ve işlem yaparak çözebilme becerilerini ölçen sorulardan oluştuğu görülmüştür.

Sınavdan sonra öğrencilerin ilk yorumlarına göre 2020 TYT, geçen sene ile benzer zorluktadır. Öğrenciler özellikle Türkçenin biraz daha zor olduğunu iletmişlerdir. Bu durumda 2020 TYT’de Türkçenin belirleyici olduğu gözlenmiştir. Türkçede anlam, Matematikte problem sorularının zaman aldığı tespit edilmiştir. Sözelde Tarih, Fen alanında ise Fizik dersi belirleyici olmuştur. Fen derslerinde soruların, dikkat isteyen ve çeldirici şıklardan oluştuğu belirtilmiştir.

Önceki yıllarda, TYT’de genelde süre problemi yaşanıyordu, ancak, 2020 TYT’de süre uzatıldığı için , Türkiye genelinde zaman anlamında bir sıkıntı yaşanmamıştır.

 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

2020 TYT sınavında Matematik sorularında müfredat dışı soru olmayıp, beklediğimiz konulardan gelmiştir. Sorular bilgiyi yorumlama, analiz, mantıksal çıkarımlara dayalı sorulardan oluşmuştur. Sorular uzun metinli olup okuduğunu anlama ve denklem kurma yeteneğini ölçen tarzdadır.

Soru tipi ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşmiştir.

Geometri sorularında ise, yeni nesil sorulara yer verilmiş ve bu sorular açık, anlaşılır, temel geometrik kavramlara hakim olan öğrencilerin zorlanmayacağı türdendir.

Öğrencilerden alınan dönütler doğrultusunda fonksiyon, küme ve kombinasyon sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir.

Genel olarak bu yılki TYT sınavının zorluk düzeyinin geçen yılki TYT sınavının zorluk düzeyine yakın olduğu gözlemlenmiştir.

                                                                                                                                                                                         (NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ)

 

FİZİK BÖLÜMÜ

2020 TYT Fizik soruları beklendiği gibi 9 ve 10.sınıf Fizik dersi müfredatından seçilmiştir. Ancak soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Doğrusal Hareket, İş-Enerji, Isı-Sıcaklık-Genleşme ve Elektrostatik) soru yer alamamıştır.

Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.

                                                                                                         (NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ)

 

KİMYA BÖLÜMÜ

2020 TYT sınavında çıkan sorular, 9 ve 10. sınıfların MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 2019 TYT sınavına göre zorluk derecesi benzer olan bir sınavdır.

Soru sayısı az olduğundan sınavda tüm konuları kapsayan soru sorulmamıştır. Sorularda bilimsel bir hata olmadığı gözlenmiştir.

                                                                                                     (NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ)

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2020 TYT sınavının biyoloji sorularının öğrencilerimiz tarafından rahatlıkla çözüldüğü tespit edilmiştir. TM öğrencileri zaman sıkıntısı olmadığı için tüm biyoloji sorularını görme fırsatı bulmuşlardır. Hem MF hem TM öğrencileri sınav sorularının genel olarak çalışırken çözdüklerinden daha kolay olduğunu ifade etmişlerdir. Sınav, 9 ve 10.sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10. Sınıf müfredatının her ünitesinden bir soru sorulmuştur. Sınav klasik soru tiplerini içermekte olup EBA ve MEB kazanım testlerinde yer yer kullanılan yeni nesil soru tipleri bu sınavda yer almamıştır.

Geçen seneye göre soruların zorluk derecelerinin benzer olduğu tespit edilmiştir.

                                                                                                     (NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı; anlatım bozukluğu, ses olayları ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür.

Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların, birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu saptanmıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktayız.

                                                                                                        (NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)

TARİH BÖLÜMÜ

Bu yıl sınavda çıkan 5 tarih sorusundan ikisi yoruma dayalıydı, bir soru bilgiye dayalı yorum sorusuydu. İnkılap Tarihi ile ilgili gelen Lozan Barış Antlaşması ve mitingler soruları doğrudan bilgi sorularıydı. Bu anlamda İnkılap Tarihinde olay sıralamasının önemi ortaya çıkmıştır.

Sosyal Bilimler içerisinde tarih sorularının öğrencileri diğer branşlara ve önceki yıllara göre zorladığı görülmüştür. Bu nedenle sınavda belirleyici rol oynayacağı kanaatindeyiz.

                                                                                                         (NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)

 

COĞRAFYA BÖLÜMÜ:

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan TYT’de Coğrafya alanındaki sorular, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye dayalı, bilgi ağırlıklı sorular olmuştur.

Konuları ezberlemek yerine harita okuma, grafik yorumlama becerisine sahip adayların 2020 TYT sınavında zorlanmadıkları tespit edilmiştir.

Coğrafya sınavında 9 ve 10. Sınıf müfredatına bağlı kalınmıştır. Soruların %60’lık bölümü 10. Sınıf müfredatından, kalan %40’lık kısmı ise 9. Sınıf müfredatından sorulmuştur.

Son birkaç yıldır olduğu gibi Dünyanın Şekli ve Hareketleri, Coğrafi Konum, Harita Bilgisi konularından soru sorulmamıştır.

2019 TYT sınavına göre bu yıl Coğrafya bölümü daha net, anlaşılır ve bilgiyi kullanmaya yönelik sorular içermiştir.

Bu yıl sosyal bölüm içinde Coğrafyanın zorluk derecesi orta seviyede olmuş, özellikle MEB Kazanım testlerinde sorulan sorulara benzer nitelikte sorulardan oluştuğu görülmüştür.

                                                                                                  (NESİBE AYDIN COĞRAYA ZÜMRESİ)

FELSEFE BÖLÜMÜ

2020 TYT Felsefe sorularının, bu yıl ilk kez sınav müfredatına dâhil edilen 11. Sınıf konularından oluştuğu görülmüştür. Sınavda yer alan sorular müfredata uygundur. Felsefe tarihinde yer alan filozofların görüşlerinin metin analizlerinin yapılmasıyla çözülebilecek nitelikteki soruların öne çıktığı görülmüştür. Sınav soruları, geçen yıldan farklı bir müfredat içermesi bakımından karşılaştırmaya uygun olmasa da,  zorluk derecesi açısından önceki yıllardan biraz daha kolay olduğu söylenebilir.

Bununla birlikte, filozoflardan alıntılanan orijinal metinlerin analizine dayanan iki soruda güçlü çeldirici olması nedeniyle, öğrenciler zorlanmış olabilir. 11. Sınıf müfredatında yer alan beş ünitenin her birinden bir soru sorulmuştur. Soruların çözülebilmesi, temel bilgi, bilgiyi yorumlama ve filozof görüşlerinin felsefi analizini yapabilme gücü gerektirmektedir. Sınav soruları MEB tekrar ve kazanım testleriyle benzerlik göstermemekte ve “yeni nesil” soru içermemektedir.

 

                                                                                                                  (NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde sorular, geçen yıla oranla paragraf ağırlıklı olup öğrencinin düşünmesi amaçlanmıştır. Karşılaştırma yapılması istenerek sonuca gidilmesi sağlanmış ve bu şekilde öğrencinin yorum yapması istenmiştir. Bunun yanı sıra bilgi içeren sorulara yer verilmemiştir. MSÜ 2020’ye göre bilgi sorusu yerine okuduğunu anlama ve düşünme soruları yer almış, bu şekilde de öğrencinin muhakeme yeteneği değerlendirilmiştir.

Öğrenciler; sorularda, Hz. Muhammed’in özellikleri ve asabiyet kavramı, Kur’an-ı Kerim ve özellikleri, temek hak ve özgürlükler açısından mahremiyet ihlali gibi konuların ele alındığını belirtmişlerdir. Bu konulardan özellikle Kur’an-ı Kerim ve özellikleri konusu, öğrencileri biraz zorlamış ama öğrenciler, genel anlamda kolay bir sınav olduğunu ifade etmişlerdir.

                                                                                                                                                      (NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)

Sevgili Öğrenciler,

              TYT, eğrisiyle doğrusuyla geldi ve geçti. Sınavı, beklentisinin altında geçen öğrencinin sınavın yasını tutmasının kendisine bir faydası olmayacağından üzülmemesi, sınavı iyi geçenin de mutluluktan rehavete kapılmaması gerekir. Şimdi sıra, yarın gireceğiniz AYT’ye odaklanma zamanı.

              Asıl belirleyici olanın %60 etkiye sahip AYT olduğunu unutmayınız.

              Sevgilerimizle!

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Zümre Başkanları                               

27 Haziran 2020 Cumartesi

İlgili Haberler