+90 850 733 1984                EN

Uluslararası Programlar

Uluslararası Programlar

Uluslararası programlar koordinatörlüğü Nesibe Aydın Okulları bünyesinde uygulanan

 • Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP),
 • Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IBPYP),
 • Cambridge Assessment International Education Programlarını,
 • Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı (Duke of Edinburgh International Award Programme) gibi programları koordine eder.

Uluslararası Bakalorya

Uluslararası Bakalorya (IB), eğitim aracılığıyla daha iyi bir dünya oluşturma misyonuna sahip, kâr amacı gütmeyen bir vakıftır.

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

IB Diploma Programı (DP), 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, bitirme sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entellektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

Diploma Programı, öğrencileri hızla evrilen ve gitgide daha küreselleşen topluma etkili şekilde katılmaları için:

 • onları fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik açıdan geliştirecek,
 • altı ders grubundan dersler alarak bilgi ve anlayış derinliği kazanmalarını  sağlayacak,
 • kendilerini yüksek eğitime hazırlayacak olan öğrenmeye dair becerileri ve olumlu tutumları geliştirmelerini sağlayacak
 • en az iki dil öğrenerek kendi kültürleri de dâhil olmak üzere tüm kültürlere yönelik anlayışlarını geliştirmelerini sağlayacak,
 • geleneksel akademik disiplinlerle bağlantılar kurmalarını ve programdaki Bilgi Kuramı dersi sayesinde bilginin doğasını keşfetmelerini sağlayacak,
 • bitirme tezi bir ya da daha fazla akademik disiplinin bakış açısıyla ilgilendikleri alana dair derin araştırma yapmalarına olanak sağlayacak,
 • yaratıcılık, eylem ve hizmet aracılığıyla kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlar.

Uluslararası İlk Yıllar Programı

Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (International Baccalaureate Primary Years Programme – PYP), 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır.

Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir. PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir.

IB İlk Yıllar Programı

• öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar

• öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder

• öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler

• öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

IB İlk Yıllar Programı içerisinde tanımlanmış olan altı alan:

 • dil
 • sosyal bilgiler
 • matematik
 • sanat
 • fen bilimleri
 • kişisel, toplumsal eğitim ve beden eğitimi

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır. Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarak "dışarıya açılmalarına" imkân verir.

 • Kim olduğumuz Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı
 • Bulunduğumuz yer ve zaman Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler, evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar
 • Kendimizi ifade etme yollarımız Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımıza dair dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetiği takdir edişimiz
 • Dünyanın işleyişi Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışlarını kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
 • Kendimizi düzenleme biçimimiz İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi
 • Gezegeni paylaşma Sonlu kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve ihtilaf çözümleri.

Her tema her yıl tüm öğrenciler tarafından işlenir. (3 ila 5 yaşları arasındaki öğrenciler her yıl dört tema işler.) Ek olarak, tüm PYP öğrencileri yedi yaşından itibaren birden fazla dil öğrenme fırsatına sahiptir.

Disiplinler üstü temalar, öğretmenlerin okullar tarafından belirlenen ve öğrencilerin büyük ölçüde katılımını gerektiren önemli fikirlere yönelik bir sorgulama-araştırma programı geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu sorgulamalar somuttur, derinlemesinedir ve genelde birkaç hafta sürer. İşlenen “büyük” fikirler okulun ötesindeki dünyayla ilgili olduğu için, öğrenciler çalışmaları günlük yaşantılarıyla ilişkilerini görürler, kendilerine göre ilgi çekici ve çaba göstermelerini gerektirecek şekilde bağlantı kurarlar. Öğrenme ve öğretmen sürecine etkin katılan öğrenciler, “öğrenenler” olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında dönüşümlü düşünmeye başlarlar ve eğitimlerine etkin şekilde katılırlar.

Süreç içerisinde, öğrenciler bir sorgulama ünitesinin onları önemli ve “büyük” bir fikri derinlemesine araştırmaya yönlendirdiğini fark ederler ve öğretmen de onların bu fikirleri ne kadar iyi anladıklarına dair kanıtlar toplar.

Cambridge Assessment International Education Programları

            Nesibe Aydın Okulları Cambridge Uluslararası Okulu (Cambridge International   School) ve Cambridge İlkokuludur (Cambridge Primary School).

İngilizce öğretimimizde; ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde Cambridge Üniversitesi çatısı altında çalışan Cambridge Assessment International Education grubunun İngilizce öğretim programlarını kullanmaktayız.

            Yetkili okul olarak ve MEB TTKB onaylı kullandığımız Cambridge İngilizce programları:

İlkokul                        : Cambridge Primary English As a Second Language

Ortaokul                      : Cambridge Lower Secondary English As a Second Language

Lise                              : Cambridge Upper Secondary English As a Second Language

Cambridge Assessment International Education müfredat sınavlarının yanı sıra öğrencilerimiz, hazır bulunuşluklarına göre aşağıdaki Cambridge Assessment English sınavlarına da girebilmektedirler:

 • Pre A1 Starters
 • A1 Movers
 • A2 Flyers
 • A2 KEY For Schools
 • B1 Preliminary For Schools
 • B2 First For Schools

Cambridge Genel Orta Öğretim Eğitimi Sertifikası

(IGCSE / International General Certificate of Secondary Education)

Cambridge Pathway Image

2020 – 2021 öğretim yılından itibaren Cambridge İngilizce programının yanı sıra 9 IB ve 10 IB gruplarımızda Cambridge IGCSE dersleri verilecektir.

Gelişim ve başarının pasaportu olan Cambridge Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası dünyada 14 – 16 yaş aralığında uygulanan ve kabul gören en bilinen programlardandır.

Eleştirel düşünme, sorgulama ve sorun çözme becerilerini geliştiren Cambridge IGCSE dersleri daha ileri düzeydeki programlara katılabilmenin eşiğidir.

11. sınıfta International Baccalaureate Diploma Programına katılmak isteyen öğrencilerimiz IGCSE programlarının sonundaki sınavlarda başarı göstermek zorundadırlar.

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı

(Duke of Edinburgh International Award Programme)

 

logo

 130’dan fazla ülkede uygulanan ‘The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye’ Ulusal Otoritesi olduğu Ödül Programı, 14- 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılımına açık, dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülüdür.

14 – 24 yaş arasındaki gençler, Ödül Lideri’yle ile görüşüp Program’la ilgili detaylı bilgiye sahip olduktan sonra, senelik olarak belirlenmiş ‘Katılım Bağışı’ tutarını ödeyerek Ödül Programı’na başlayabilirler.

Katılımcının hedefleyebileceği üç ödül kategorisi bulunmaktadır:

 • Bronz Ödül: 14 ve 24 yaş arası gençlerin[T1] katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 6 aydır.
 • Gümüş Ödül: 15 ve 24 yaş arası gençlerin katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 12 aydır.
 • Altın Ödül: 16 ve 24 yaş arası gençlerin katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 18 aydır.

Ödül Programı; Toplum Hizmeti, Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim, Macera ve Keşif ile yalnızca Altın kategoride yer alan Toplumsal Uyum Projesi bölümlerinden oluşmaktadır.

Macera ve Keşif Yolculuğu, Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programının kamp içeren bölümüdür. Bu sebeple kampa yalnızca programı uygulayan katılımcılar katılabilmektedir.

Katılımcı faaliyetlerini online olarak kullanılan bir sisteme işler. Faaliyetler Ödül Lideri tarafından onaylandıktan sonra kayıt alınmış olur.

Bronz, Gümüş veya Altın kategorilerinden birini yapan katılımcı, kategori altındaki faaliyetleri belirtilen sürelerde yapması halinde; o kategoride Ödül almaya hak kazanır. Sonrasında Ödül almaya hak kazanan katılımcıların sertifika ile rozeti tören sırasında kendisine takdim edilir.

Ödül Programında her kategori altında 4 bölüm bulunmaktadır (Altın kategoride ek olarak 5. bir bölüm daha bulunmaktadır.). Ödülü almaya hak kazanmak için tüm bölümlerin belirtilen sürelerde tamamlanması gereklidir.

Ödül Programı Sonunda Alınan Sertifika Nerede Kullanılabilir?

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü 130’dan fazla ülkede uygulanan bir Ödül Programı’dır. Tüm gereklilikleri yerine getirdikten sonra alınan Ödül sertifikası uluslararası alanda geçerlidir ve iş/üniversite/burs başvurularında kullanılabilir.

Bronz, Gümüş ve Altın Kategorilerinin birbirine üstünlüğü var mıdır?

Her kategori temelde aynıdır ve bir kategori diğerine göre daha üstün değildir. Sadece kategorilere başlama yaşı ve uygulama süreleri farklıdır.

Ödül Programı 130’dan fazla ülkede aynı prosedür ve şartlarda uygulanan global bir programdır. Bu sebeple gidilen ülkede program uygulanıyorsa aynı şartlarda yaptığı kategori altındaki faaliyetlere devam edilebilir.

Doğrudan Altın Kategorisi’ne başlanabilir mi?

Altın kategoriye başlamak için 16 – 24 yaş arasında olmak gerekir. Öğrenci 16 yaş üzerindeyse doğrudan Altın kategorisinden başlayabilir.

Ödül Programı kategorilerinde tamamlanması gereken süreler nedir; süre indirimi var mıdır, ne demektir?

Ödül Programı’nda her kategori için belirli bir süreyi tamamlamanız gerekir. Buna göre;

Bronz kategori -  en 6 ay (26 haftalık)
Gümüş kategori - en az 12 ay (52 haftalık)
Altın kategori - en az 18 ay (78 haftalık) katılım gerektirir.

Bir kategori tamamlandıktan sonra, bir sonraki kategoriden devam edilirse, süre indirimi yapılmaktadır.

Buna göre;

Bronz kategorisini tamamladıktan sonra Gümüş kategorisine geçerseniz, Gümüş kategorisindeki her bir faaliyeti sadece 6 ay (26 hafta) yapmanız yeterlidir.

Gümüş kategorisini tamamladıktan sonra Altın kategorisine geçerseniz, Altın kategorisindeki her bir faaliyeti sadece 12 ay (52 hafta) yapmanız yeterlidir.

Önemli not: Bronz kategorisi tamamlanıp Gümüş kategorisi atlanarak, doğrudan Altın kategorisine geçişte süre indirimi yapılmamaktadır.