Okul Rehberliği

Nesibe Aydın Okulları Rehberlik Birimleri, gelişimsel, koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışını ilke edinerek öğrencilerin yaşam boyu gelişimlerini destekleyen bir anlayışla öğrencilerine hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturan gizlilik, gönüllülük, eşitlik, süreklilik, özerklik ve kişi haklarına saygı prensiplerini ön planda tutar. Proaktif, çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimseyerek öğrencilere sorun çözme becerilerini öğretme amaçlı çalışır. Bireye ve bireyin gelişimsel farklılıklarına saygı duyarak onlara önem ve değer veren, öğrencilerle olumlu ve yapıcı iletişim kurmayı hedefler. Öğrencilerin kendilerini tanıma sürecinde psikolojik danışma ve rehberliğin ölçme araçlarını kullanarak toplumsal ve kurumsal özellik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak öğrenci ve velilerine destek hizmetler sunmayı amaçlar.

 

Anaokulumuzda PDR Çalışmaları

 

 

MİSYONUMUZ

Eğitimin genel amacı, beden ve ruh sağlığı İle topluma etkin biçimde uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir.  Çağdaş ve bilimsel eğitimin genel amaçları doğrultusunda Nesibe Aydın İlkokullarında öğrenciler eğitim-öğretim yaşantıları içinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmaları ile desteklenir.

Nesibe Aydın İlkokulu Rehberlik Birimi gelişimsel, koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışını ilke edinerek öğrencilerinin yaşam boyu gelişimlerini desteklemeye yönelik sistemli ve profesyonel yardım hizmetleri sunmayı,  öğrencilerinin bireysel farklılıklarına saygı duyarak onlarla olumlu ve yapıcı iletişim kurmayı hedefler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanın temel ilkeleri olan gizlilik, süreklilik, bireysel farklılıklara saygı, gönüllük ve eşitlik ilkeleri ilkokullarımızdaki PDR çalışmalarının dayanaklarıdır. Nesibe Aydın İlkokulunun rehberlik anlayışı öğrenciyi merkeze alan bir sistemdir. Öğrenciler, kendilerini daha iyi tanımaları, kendine uygun kararlar alabilmeleri, seçimler yapabilmeleri amacıyla birimi kullanmaları için desteklenirler.

Öğrencilere kazandırılacak niteliklerin önemli bir bölümü “Kritik Yıllar” olan okulöncesi ve ilkokul yıllarıdır. Çocukların bu dönemlerinde beceri geliştirebilmeleri için velisi ve öğretmeni ile okul sistemi içindeki tüm paydaşlar bir koordinasyon ve bütünlük içinde “gelişimsel rehberlik” yaklaşımı ile önleyici çalışmalar yürütülür.

Önleyici ve koruyucu yaklaşım gereği öncelikli yürütülen tanıma çalışmalarında gözlem, ölçek, envanter, görüşme yöntemlerinin yanı sıra aile ve öğretmen bildirimleri de önemli yer tutar. Tanıma çalışmaları ile bireysel farklılıklar ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu ilkokul PDR çalışmaları tüm öğrencilere yönelik olarak yürütülür.

HEDEFLERİMİZ

 • Kendini Tanıma Ve Anlama,
 • Okulu, Çevresini Tanıma ve Okula Uyum,
 • Karar Verme Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Meslek Farkındalığı ve Eğitsel Planlama Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Okul Başarısı Becerilerinin Geliştirilmesi

Çocukların eğitim sürecinin niteliğini artıran aile katılımı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi çalışmalarımızın önemli bir kısmını oluşturur.  Aile işbirliği ve ailelere yönelik olarak yapılan çalışmalarla, öğrencilerin kişisel ve eğitsel rehberlik alanlarında gelişimlerinin desteklenir. anasınıfları ve ilkokulun ilk yıllarında önemli bir işleve sahiptir.

Ailelere yönelik ve aile katılımı ile yapılan çalışmalar öğrencilerin anasınıfları ve ilkokul ilk yıllarında büyük öneme sahiptir.  Bu çalışmalar;

 • Veli oryantasyon çalışmaları,
 • İhmal ve istismardan korumaya yönelik bilgilendirme çalışmaları,
 • Yaş gelişim özelliklerine yönelik veli seminerleri,
 • Aile tanıma çalışmaları,
 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrenci gelişimini izleme ve destekleme çalışmalarıdır.

 

Anaokulumuzda Öğrenci Takibi

Her sınıf düzeyindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlanan rehberlik çalışmaları ardışık ve esnek bir planlama ile yürütülür. Nesibe Aydın Anasınıfları ve İlkokul rehberlik kazanımları uluslararası Bakolarya Programı (PYP) ile paralel olarak ilerler.

 • Her eğitim öğretim yılı başında öğrencilere okul işleyişini ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağına yönelik oryantasyon çalışmaları İlkokul Rehberlik Birimi Oryantasyon Yönergesine uygun olarak yönetilir.   
 • Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları düzenli ve sistemli olarak sınıf içi kanıta dayalı tarama çalışmaları ile takip edilir. Yapılan çalışmalar birim tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülen durumlarda ailesine ve öğretmenlerine öneriler eşliğinde geri bildirim verilir.
 • Öğrencilerin akademik gelişimleri bireysel olarak takip edilir. Yıl boyunca uygulanan  değerlendirmeler  sonucunda akademik desteğe ihtiyacı tespit edilen öğrenciler takviye çalışmaları için öğretmenlerine yönlendirilir. Ek çalışma yapmaları için desteklenir.
 • Evdeki öğrenme faaliyetlerinin düzenlenmesine ihtiyacı olan öğrenciler bireysel çalışma programları ile takip edilir.
 • Öğrencilerin kitap okumaya yönelik olumlu tutum geliştirmesi desteklenir, desteğe ihtiyacı olan öğrenciler bireysel çalışmalarla desteklenir, etkinlikler hazırlanır.
 • İlkokul bitiminde 4.sınıf öğrencilerine, ergenlik sürecinde yaşayacakları sosyal, fiziksel ve duygusal değişikliklerle ilgili eğitim semineri verilir.
 • Öğrencilerin fiziksel ve duygusal istismardan korumaya yönelik önleyici rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Öğrencilerin tatillerini verimli geçirebilmeleri ve öğrenme kaybı yaşamamaları için rehberlik önerilerini içeren yazılar yayınlanır.
 • Anasınıfından ilkokul 1. sınıfa geçen öğrencilere, hazırbulunuşluklarını tespit etmek amacıyla “Metropolitan Okul Olgunluğu Testi” uygulanır. Bu testin sonuçları öğretmenleri ve velisi ile paylaşılarak ihtiyacına göre çalışmalar planlanır.
 • Dikkat dağınıklığı, disleksi, özgül öğrenme güçlüğü belirtilerinin gözlendiği öğrenciler için gerekli yönlendirmeler yapılır. Öğrencinin takibi aile ve uzmanla iş birliği içinde gerçekleştirilir. Tanı alan öğrencilerle bireysel çalışmalar yürütülür.
 • Öğrencilerin sorumlulukları olan ödevlerinin dışında yaptıkları ek çalışmalar birim tarafından takip edilerek ödüllendirilir.
 • Envanter Çalışmaları
  • Kimdir Bu?
  • Kime Göre Ben Neyim?
  • Problem Tarama Envanteri
  • Cümle Tamamlama Envanteri
  • Sosyometri
  • Öğrenme Stilleri Envanteri

 

 • 4 YAŞ ÇALIŞMALARI:
 • Duyguları Tanıma ve İfade Etme
 • Öfkeyle başa çıkma
 • Günlük Yaşamda Sorumluluklarımız
 • Uygun Dokunma
 • Güvenli Yaşam İçin Kişisel Sınırlar
 • 5 YAŞ ÇALIŞMALARI:
 • Duyguları Tanıma, İfade Etme ve Duygu Yönetimi  
 • Uygun Dokunma
 • Güvenli Yaşam İçin Kişisel Sınırlar
 • Hayır Diyebilme
 • Akran Zorbalığı
 • Etkili İletişim – Çatışma Çözme
 • Nezaket Sözcükleri
 • Empati
 • Günlük Yaşamda Sorumluluklarımız
 • Farklılıklara Saygı

 

Değerler Eğitimi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından değerler eğitimi; “Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayretler” olarak tanımlanmaktadır. Kavram olarak “değer” ise, bireylerin objeleri, insanları, fikirleri, durumları ve hareketleri iyi-kötü, doğru-yanlış, istenen-istenmeyen ve bunun gibi yargıları oluşturan ilkeleri ifade eder. Gerek eğitim-öğretim programları, gerekse ders kitapları aracılığıyla değerlerin öğretilmesi konusu, eğitim biliminin üzerinde ısrarla durulan konuları arasındadır. Eğitimin, toplumsal yaşam içinde evrensel, yerel ve kültürel değerler sistemini bireylere iletme noktasında önemli rol oynadığı bilinmektedir.

Eğitimin hedeflerinden birisi değer yaratmak, bir diğeri de yaratılan ve herkes tarafından kabul edilen değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Bireylerin davranışları dolayı ya da dolaysız olarak değerler tarafından yönlendirilir. Çocukların doğruları öğrenmesi ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmesi için yardıma ihtiyaçları vardır. Değerler eğitimi bu aşamada öne çıkmaktadır.

Amacımız öncelikli görevi kültür aktarımında öğretim programlarında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen değerler doğrultusunda hayata hazırlamak, çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır. Böylesi bir yaklaşım, çocuk ve gençlerin karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkiler. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve içselleştirerek davranışları ile sergilemesi eğitim sisteminin öncelikli sorumluluk alanı olmak zorundadır.

Demokratik toplumlarda eğitim kurumları; sadece bilişsel amaçlara ulaşmak için değil, aynı zamanda insanı insan yapan bütün evrensel değerlerin, öğrencilere verildiği bir yapı olma anlayışına sahip olmak için de çaba sarf etmek zorundadır. Eğitim için en temel değerlerden arınarak tümüyle teknolojik ihtiyaçları karşılamaya çalışmak ya da yalnızca geleneksel ve alışılagelmiş değerlere tutunmak, bireylerde değer karmaşasına neden olacaktır. Eğitim, en azından iyi bir insan, iyi bir yaşam ve sağlıklı bir toplum oluşturmak yolunda gösterilen çabalar bütünü olarak görülmelidir.

 

 

Anaokullarımızda Veli Toplantıları ve Görüşmeler

ANAOKULLARIMIZDA

 • Eylül ayı başındaki uyum haftasında ana sınıfı öğrencilerimizin velileriyle tanışma toplantısı yapılır. Ayrıca, yılda 2 defa, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.
 • Dönem sonlarında ise, öğrencimizin ailesinin ve sınıf öğretmeninin katılımıyla, Portfolyo Sunum Toplantısı düzenlenir. Bu toplantıda öğrencimiz, öğrenen sorumluluğunu üstlenerek kazanımlarını ve öz değerlendirmelerini ailesiyle (anne, baba, kardeş,  büyükanne, büyükbaba, vb.) paylaşır. Sınıf öğretmenimiz, yabancı dil öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimiz toplantıya katkı sağlar.
 • Psikolog, eğitim uzmanlarımız ve sınıf öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle, bireysel anne-baba (veli) görüşmeleri düzenlenir. Öğrencimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili raporlar bu görüşmelerde paylaşılır.
 • Velilerimiz, veli toplantılarının dışında da ihtiyaç duyduklarında portal üzerinden randevu alarak birebir görüşmeler yapabilir (okulun açıldığı ilk hafta ve okullar kapanmadan önceki son hafta hariç).
 • Velilerimizin istekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak; alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile yıl boyunca aile eğitimleri, seminerler ve paneller düzenlenir.