Okul Rehberliği

Nesibe Aydın Okulları Rehberlik Birimleri, gelişimsel, koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışını ilke edinerek öğrencilerin yaşam boyu gelişimlerini destekleyen bir anlayışla öğrencilerine hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturan gizlilik, gönüllülük, eşitlik, süreklilik, özerklik ve kişi haklarına saygı prensiplerini ön planda tutar. Proaktif, çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimseyerek öğrencilere sorun çözme becerilerini öğretme amaçlı çalışır. Bireye ve bireyin gelişimsel farklılıklarına saygı duyarak onlara önem ve değer veren, öğrencilerle olumlu ve yapıcı iletişim kurmayı hedefler. Öğrencilerin kendilerini tanıma sürecinde psikolojik danışma ve rehberliğin ölçme araçlarını kullanarak toplumsal ve kurumsal özellik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak öğrenci ve velilerine destek hizmetler sunmayı amaçlar.

 

Lisemizde PDR Çalışmaları

Nesibe Aydın Okulları bünyesindeki tüm liselerimizde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin içinde bulundukları ergenlik dönemlerinin getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişimlerin yanısıra, yaş ve sosyal ilişkileriyle ilgili sorunlarına yönelik danışmanlık yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin okul akademik başarıları da titizlikle takip edilmektedir. Bu takip sürecinde veli, rehberlik birimi ve okul psikoloğu iş birliği ile gizlilik ilkesi çerçevesinde çözümler üretilir.

Nesibe Aydın Okullarında öğrenci gelişimi iki aşamada ele alınmaktadır;

 • 9, 10 ve 11. Sınıfta temel akademik eğitimin yanında değerler eğitimi, kültür, sanat etkinlikleri ve kulüp çalışmaları ile öğretim desteklenir.
 • Herhangi bir özel ders ya da kursa ihtiyaç duymadan, 9. sınıftan 12. Sınıfa kadarki süreçte öğrencilerimizin üniversite seçme sınavları (TYT ve AYT’ler) ile uluslararası sınavlara hazırlanmaları sağlanır.

PDR biriminin hedefi; öğrencinin kendi gücüne inanarak motivasyonunu sağlamak, özgün değer sistemlerini oluşturmalarına yardımcı olmak ve sahip oldukları potansiyelleri kullanarak akademik başarılarını arttırmalarını sağlamaktır.

Nesibe Aydın Okullarında öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak rehber öğretmen sayısı değişkenlik gösterir. Nesibe Aydın Okullarında rehber öğretmenler “Öğrenci Koçu” mantığıyla görev yaparlar. Bu amaçla da her öğrenci ile mutlaka 7 - 10 gün aralıklarla bireysel görüşme yapılır. Bireysel görüşmeler dışında her 15 günde bir grup rehberliği yapılır. Her okul bünyesinde görevlendirilen kurum psikoloğu ile de psikolojik danışmanlık yapılır.

Misyonumuz; her öğrencinin ihtiyaç hissetmeden önce, rehberlik birimini tanıması ve rehber öğretmen vasıtasıyla gelişimsel ve akademik sürecinin tam olarak desteklenmesidir.

Nesibe Aydın Okulları PDR birimi; yıl içerisinde veli ve öğrencilerine yönelik bilgilendirici ve psikolojik tabanlı dokümanlar hazırlar ve ihtiyaç duydukları alanlarda seminerler düzenler.

Bu konuda hazırlanan doküman ve yapılan seminer konuları aşağıda sıralanmıştır;

 • Aile Rehberliği Kılavuzu
 • Taban Puan Kitapçığı
 • Sistem Kılavuzu
 • Aile İçi İletişim Semineri
 • Özgüven ve Başarı Kılavuzu
 • Doğru Akran İletişimi Semineri
 • Verimli Ders Çalışma Kılavuzu
 • Madde ve Teknoloji Bağımlılığı Semineri
 • Meslek Tanıtım Kılavuzu
 • Sınav Başarısında Ailenin Rolü Semineri
 • Sınav Kaygısı Kılavuzu
 • Sınav Öncesi Motivasyon Seminer

 

Lisemizde Öğrenci Takibi

Öğrenciler, en fazla her 10 günde bir bireysel görüşmeye davet edilerek süreç içerisinde yakından takip edilir. Bu takipler akademik başarıyı yükseltmek amacıyla, veli ve öğretmen işbirliği içerisinde yürütülür.

Veli toplantıları dışında velilerimiz ile sene boyunca randevu sistemi ile bireysel görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde genellikle öğrencileri kişisel ve gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum ve davranışları, sosyal ilişkiler, aile içi ilişkiler gibi konular ele alınır.

Öğrencilerin çalışma yöntemleri ile yaşadığı problemler eğitim-öğretim yılı boyunca rehber öğretmenlerinin takibi altındadır. Grup çalışmaları yapılarak da aynı sorunu yaşayan öğrencilere destek sağlanır.

Öğrencilerin ihtiyaçları ve takip edilen sınav konu analizleri ile tespit edilen eksiklikleri doğrultusunda ders çalışma programı hazırlanır. Bu program tamamen öğrencinin kendisine özgüdür.

Okullarımıza özgü her öğrenci için hazırlanan “Başarı Ajandası’’ sistemi ile programlı çalışmayan öğrencilerimizin bireysel yaptığı çalışmalar haftalık kontrol edilir.

Okullarımızda dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, sınav kaygısı, konsantrasyon konularına yönelik psikolojik destek verilir.

Okullarımızda özellikle 9, 10 ve 11. sınıflar için yapılan deneme sınavları öncesi sınav konularını kapsayan ders çalışma programları hazırlanır ve öğrencilerin test tekniğine alışmaları sağlanır.

Sınav sonuç analiz takibinde konu eksiklikleri dikkat çeken ara sınıf öğrencilerimiz ile ödev eksiği olan öğrencilerimiz gözetmen veya rehber öğretmen eşliğinde zorunlu ders çalışma saatine alınır. Bu çalışma, öğrencilerin başarılarını arttırmakta ve ödev yapma alışkanlığı kazanmalarında önemli bir etkendir.

Öğrencilerimizin oryantasyon süreci PDR birimimiz tarafından hazırlanan etkinliklerle desteklenir ve fiziki/idari yapı tanıtılır.

Disiplin sorunları, duygusal gelişim, problem çözme becerisi gibi uzmanlık gerektiren konular PDR öğretmenleri tarafından ele alınır ve öğrencilere yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin kariyer planlamasına destek verilir ve bu konuya yönelik öğrencilerimize envanterler düzenlenir.

Mesleki rehberlik çalışmaları ile kendilerini ve mesleklerini tanıyarak doğru meslek seçimi yapmalarına yardımcı olunur.

“Benim Geleceğim Benim Kariyerim” etkinliği ile de birçok meslek grubunun önde gelen isimleri mesleklerini tanıtmak üzere okulumuza davet edilir.

Okullarımızda düzenlenen üniversite tanıtım fuarı ile öğrencilerimiz üniversite ve bölümlerini daha yakından tanıma fırsatı bulur.

YKS danışmanlığı ve sınav sonrasında çok detaylı ve alternatifli tercih çalışması yapılarak karar verme süreçleri kısaltılır.

12. sınıf öğrencilerimiz ile tamamen sınav odaklı çalışılır. Yukarıda belirtilen tüm çalışmalarla kazanılan çalışma disiplini ile tüm TYT – AYT konularının dört dörtlük oturtulması, test tekniğinin geliştirilmesi ve öğrencilerimizin üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları ve hedefledikleri yükseköğretim programlarına yerleşmeleri sağlanır.

 

Mesleki Eğilim ve Kariyer Planlama

 

Değerler Eğitimi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından değerler eğitimi; “Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayretler” olarak tanımlanmaktadır. Kavram olarak “değer” ise, bireylerin objeleri, insanları, fikirleri, durumları ve hareketleri iyi-kötü, doğru-yanlış, istenen-istenmeyen ve bunun gibi yargıları oluşturan ilkeleri ifade eder. Gerek eğitim-öğretim programları, gerekse ders kitapları aracılığıyla değerlerin öğretilmesi konusu, eğitim biliminin üzerinde ısrarla durulan konuları arasındadır. Eğitimin, toplumsal yaşam içinde evrensel, yerel ve kültürel değerler sistemini bireylere iletme noktasında önemli rol oynadığı bilinmektedir.

Eğitimin hedeflerinden birisi değer yaratmak, bir diğeri de yaratılan ve herkes tarafından kabul edilen değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Bireylerin davranışları dolayı ya da dolaysız olarak değerler tarafından yönlendirilir. Çocukların doğruları öğrenmesi ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmesi için yardıma ihtiyaçları vardır. Değerler eğitimi bu aşamada öne çıkmaktadır.

Amacımız öncelikli görevi kültür aktarımında öğretim programlarında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen değerler doğrultusunda hayata hazırlamak, çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır. Böylesi bir yaklaşım, çocuk ve gençlerin karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkiler. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve içselleştirerek davranışları ile sergilemesi eğitim sisteminin öncelikli sorumluluk alanı olmak zorundadır.

Demokratik toplumlarda eğitim kurumları; sadece bilişsel amaçlara ulaşmak için değil, aynı zamanda insanı insan yapan bütün evrensel değerlerin, öğrencilere verildiği bir yapı olma anlayışına sahip olmak için de çaba sarf etmek zorundadır. Eğitim için en temel değerlerden arınarak tümüyle teknolojik ihtiyaçları karşılamaya çalışmak ya da yalnızca geleneksel ve alışılagelmiş değerlere tutunmak, bireylerde değer karmaşasına neden olacaktır. Eğitim, en azından iyi bir insan, iyi bir yaşam ve sağlıklı bir toplum oluşturmak yolunda gösterilen çabalar bütünü olarak görülmelidir.

 

 

Ortaokul-Lise Veli Toplantıları ve Görüşmeler

ORTAOKULLARIMIZDA ve LİSELERİMİZDE

 • Yılda üç defa, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.
 • Velilerimiz, veli toplantılarının dışında da ihtiyaç duyduklarında, randevu alarak yöneticilerimizle, rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenleriyle ve çocuğunun derslerine giren öğretmenleriyle, bire bir görüşmeler yapabilirler.
 • Gerektiği durumlarda, akademik danışmanlarımız, eğitim uzmanlarımız ve sınıf öğretmenleriyle birlikte, bireysel veli görüşmeleri düzenlenir. Öğrencimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili görüşler, bu görüşmede paylaşılır.
 • Velilerimize, alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile yıl boyunca aile eğitimleri, seminerler ve paneller düzenlenir.