Okul Rehberliği

Nesibe Aydın Okulları Rehberlik Birimleri, gelişimsel, koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışını ilke edinerek öğrencilerin yaşam boyu gelişimlerini destekleyen bir anlayışla öğrencilerine hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturan gizlilik, gönüllülük, eşitlik, süreklilik, özerklik ve kişi haklarına saygı prensiplerini ön planda tutar. Proaktif, çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimseyerek öğrencilere sorun çözme becerilerini öğretme amaçlı çalışır. Bireye ve bireyin gelişimsel farklılıklarına saygı duyarak onlara önem ve değer veren, öğrencilerle olumlu ve yapıcı iletişim kurmayı hedefler. Öğrencilerin kendilerini tanıma sürecinde psikolojik danışma ve rehberliğin ölçme araçlarını kullanarak toplumsal ve kurumsal özellik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak öğrenci ve velilerine destek hizmetler sunmayı amaçlar.

 

Ortaokulumuzda PDR Çalışmaları

MİSYONUMUZ

Eğitimin en temel görevi, kültürel değerleri yeni nesillere aktarıp, toplumsal devamlılığı, bütünlüğü sağlayarak bilimsel-teknolojik gelişmelerle desteklenen, kültürün gelişimini sağlayan bireyler yetiştirmektir. Bilinçli ya da bilinçsiz, farkında ya da değil, insan her an bir öğrenme eylemiyle karşı karşıyadır. Havanın etrafımızdaki her boşluğu kaplaması fakat görünmemesi gibi, öğrenme de hayatımızı, çevremizi kapsamaktadır;  ancak çoğu zaman farkına varılamaz. İşte bu öğrenme sürecinin farkına varılarak ve hedeflerle yönlendirilerek bilinçli bir şekilde yürütülmesinde Nesibe Aydın Ortaokulu Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizi her bakımdan desteklemekteyiz.

Nesibe Aydın Ortaokulu PDR Birimi olarak sorun ve sonuç odaklı bir yaklaşımdan ziyade çözüm ve süreç odaklı bir anlayışı benimsemekteyiz. Çalışmalarımızda; insana ve karar verme hakkına saygı, gizlilik, gönüllülük ve süreklilik ilkeleri öncelikli sırada yer almaktadır.

Öğrenciyi en merkeze alan yaklaşımımız; her bireyin tek ve vazgeçilmez oluşuna, gelişimin her basamağının desteklenmesine, önleyici ve koruyucu prensiplere dayanmaktadır. Rehberlik hizmetlerimizde süreklilik, gönüllülük esastır ve okulumuzun ihtiyaç duyduğu alanlara yoğunlaşır ve çalışmalarımız planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanır.

Nesibe Aydın Ortaokulu Rehberlik Birimi, öğrencileri öncelikle “mutlu çocuk, öğrenir” yaklaşımına olan inanç doğrultusunda tanımaya başlar; izler, değerlendirir ve önlemler alır. Bu noktada aile ve öğretmen vazgeçilmez roldedir. Önleyici ve koruyucu yaklaşım gereği yapılan tanıma çalışmalarında gözlem, ölçek, envanter, görüşme yöntemlerinin yanı sıra; aile ve öğretmen bildirimleri de önemli yer tutar. Tanıma çalışmaları ile bireysel farklılıklar ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu Ortaokul PDR çalışmaları tüm öğrencilere yönelik olarak yürütülür.

Öte yandan akademik beceriler konusunda öğrencilerimizin öğrenmesi gereken noktalar PDR Birimi tarafından belirlenir ve yaş dönemi özelliklerine göre yapılandırılır. Her öğrencinin sahip olduğu potansiyeli keşfederek, ulaşabileceği en üst akademik noktaya ulaşması yönünde desteklenir. Bu sürecin daha iyi takip edilebilmesi için 7 ve 8. sınıflarımızda “Başarı Ajandası” uygulaması yapılarak, öğrencilerin akademik performansı haftalık olarak takip edilir.

HEDEFLERİMİZ

 • Kendini Tanıma ve Anlama,
 • Okulu, Çevresini Tanıma ve Okula Uyum,
 • Okul Aidiyetinin Geliştirilmesi,
 • Ergenlik Dönemi ve Özelliklerini Anlama,
 • Karar Verme Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Meslek Farkındalığı ve Eğitsel Planlama Becerilerinin Geliştirilmesi,
 • Okul Başarısı Becerilerinin Geliştirilmesi

Çocukların eğitim sürecinin niteliğini arttırmak adına aile katılımı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.  Ailelere yönelik çalışmalar öğrencilerin ortaokul yıllarında yaşadıkları ergenlik sürecinin desteklenmesi ve doğru tutum ve davranışların belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.  Bu çalışmalar:

 • Veli uyum çalışmaları,
 • İhmal ve istismardan korumaya yönelik bilgilendirme çalışmaları,
 • Yaş gelişim özelliklerine yönelik veli seminerleri,
 • Aile tanıma çalışmaları,
 • Bireysel görüşmeler,

Öğrenci gelişimini izleme ve destekleme çalışmalarıdır.

 

Ortaokulumuzda Öğrenci Takibi

Her eğitim-öğretim yılı öncesinde PDR Birimi ekibi 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre rehberlik çalışmalarını ardışık ve esnek bir planlama ile yürütür.  

 • Her eğitim - öğretim yılı başında öğrencilerimizin okul işleyişini anlamalarına ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağına yönelik uyum çalışmaları Ortaokul Rehberlik Birimi Oryantasyon Yönergesine uygun olarak yönetilir.  
 • Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları sistematik ve öğretmen işbirlikli bir çalışma ile takip edilir. Yapılan çalışmalar birim tarafından değerlendirildikten sonra gerekli görülen durumlarda ailesine ve öğretmenlerine öneriler eşliğinde geri bildirim verilir.
 • Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl içerisinde yapılan deneme sınav sonuçları bazında bireysel olarak takip edilir. Bu sınavlar sonucunda akademik desteğe ihtiyacı olduğu belirlene öğrenciler ek çalışmalar ve etütler için öğretmenlerine yönlendirilir. Ek çalışma yapmaları için desteklenir.
 • Okullarımıza özgü her öğrenci için hazırlanan “Başarı Ajandası’’ sistemi ile programlı çalışmayan öğrencilerimizin bireysel yaptığı çalışmalar haftalık kontrol edilir.
 • Mesleki rehberlik çalışmaları ile kendilerini ve mesleklerini tanıyarak doğru meslek seçimi yapmalarına yardımcı olunur.
 • Ev çalışmaları konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler bireysel çalışma programları ile takip edilir.
 • Öğrencilerin fiziksel ve duygusal istismardan korumaya yönelik önleyici rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, disleksi, özgül öğrenme güçlüğü belirtilerinin gözlendiği öğrenciler için gerekli yönlendirmeler yapılır. Öğrencinin takibi aile ve uzmanla iş birliği içinde gerçekleştirilir. Tanı alan öğrencilerle bireysel çalışmalar yürütülür.
 • Tüm ortaokul öğrencilerine, ergenlik sürecinde yaşayacakları sosyal, fiziksel ve duygusal değişikliklerle ilgili eğitim semineri verilir.
 • Sömestre ve Yaz Tatillerinde öğrencilerimizin tatillerini verimli geçirebilmeleri ve öğrenme kaybı yaşamamaları adına rehberlik önerilerini ve aktiviteleri içeren yazılar hazırlanır.
 • Davranış problemleri, duygusal gelişim, problem çözme becerisi gibi uzmanlık gerektiren konular PDR öğretmenleri tarafından ele alınır ve öğrencilere yönelik çalışmalar yapılır.
 • Envanter Çalışmaları
  • Kimdir Bu?
  • Kime Göre Ben Neyim?
  • Okul Aidiyet Ölçeği
  • Problem Tarama Envanteri
  • Cümle Tamamlama Envanteri
  • Sosyometri
  • Öğrenme Stilleri Envanteri
  • Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
  • Sınav Kaygısı Ölçeği
  • Akademik Benlik Değerlendirme Ölçeği
  • Meslek Seçim Anketi   

 

5. SINIF ÇALIŞMALARI:

 • Uygun Reddetme-Hayır Diyebilme Çalışmaları
 • Akran Baskısıyla Baş Etme-Akran Zorbalığı Çalışmaları
 • Etkili İletişim Çalışmaları
 • Kitle İletişim Araçlarını Tanıma Çalışmaları
 • Teknolojiyi Uygun Kullanma-Teknoloji Bağımlılığı Farkındalık Çalışmaları
 • Güvenli Yaşam İçin Kişisel Sınırlar Konusunda Yapılan Çalışmalar
 • Olumlu Tutum ve Davranış Geliştirme-Empati Çalışmaları
 • Öfke Kontrolü Çalışmaları
 • Okula Aidiyet Çalışmaları
 • Mesleki Rehberlik Çalışmaları
 • Eğitsel Yaşamına Dair Farkındalıklar Kazandırma Çalışmaları
 • Verimli-Planlı Çalışma
 • Öğrenme Stillerine Göre Uygun Çalışma Hedefleri Belirleme
 • Test Çözme- Soru Çözme Tekniklerini Öğrenme

6. SINIF ÇALIŞMALARI

 • Rehberlik Birimi ve İşleyişi Hakkında Bilgilendirme
 • Zorbalık
 • Verimli Çalışma Yöntemleri
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Test Çözme Teknikleri
 • Olumlu Sosyal İlişkiler Kurma
 • Öfke Kontrolü
 • İyi Dokunuş Kötü Dokunuş Ayrımı Yapma
 • Sorumluluk Becerileri Geliştirme
 • Okula Aidiyet Duygusu Geliştirme
 • Meslek Seçimi ve Önemi
 • Reddedebilirim
 • Beier Cümle Tamamlama
 • Yıl Sonu Değerlendirme ve Tatil Önerileri

 

7. SINIF ÇALIŞMALARI

 • Başkalarının İyi ve Güçlü Yanlarını Fark Etme
 • Çatışma Çözme Becerilerini Kullanabilme
 • Akran Zorbalığı
 • Uygun ve Doğru Dokunma
 • İletişim Engelleri
 • Özgüven Geliştirme
 • Teknolojiyi Uygun Kullanma
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Bireysel ve Genel Öz Yeterlilik
 • Ergenlik Dönemi Gelişim Özellikleri
 • Hayır Diyebilme
 • Yapıcı ve Yıkıcı Eleştiri
 • Akademik Çalışmalar

8.SINIF ÇALIŞMALARI

 • Okul Kültüründe Uyulması Gereken Görgü Kuralları
 • Motivasyon Çalışmaları
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Sınav Kaygısı
 • Akran Zorbalığı
 • Etkili İletişim Becerileri
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Güvenli Yaşam İçin Kişisel Sınırlar
 • Benlik Algısı
 • Mesleki Rehberlik (temel meslek tanıtımları, meslekler ve kişisel özellikler, cv oluşturma)

Akademik Çalışmalar (sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, yönlendirme ve gerekli önerilerin verilmesi)

 

Değerler Eğitimi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından değerler eğitimi; “Çocukların ve gençlerin pozitif değerleri keşfedip geliştirmeleri ve kendi potansiyellerine göre ilerlemeleri için yürütülen eğitimsel gayretler” olarak tanımlanmaktadır. Kavram olarak “değer” ise, bireylerin objeleri, insanları, fikirleri, durumları ve hareketleri iyi-kötü, doğru-yanlış, istenen-istenmeyen ve bunun gibi yargıları oluşturan ilkeleri ifade eder. Gerek eğitim-öğretim programları, gerekse ders kitapları aracılığıyla değerlerin öğretilmesi konusu, eğitim biliminin üzerinde ısrarla durulan konuları arasındadır. Eğitimin, toplumsal yaşam içinde evrensel, yerel ve kültürel değerler sistemini bireylere iletme noktasında önemli rol oynadığı bilinmektedir.

Eğitimin hedeflerinden birisi değer yaratmak, bir diğeri de yaratılan ve herkes tarafından kabul edilen değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Bireylerin davranışları dolayı ya da dolaysız olarak değerler tarafından yönlendirilir. Çocukların doğruları öğrenmesi ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmesi için yardıma ihtiyaçları vardır. Değerler eğitimi bu aşamada öne çıkmaktadır.

Amacımız öncelikli görevi kültür aktarımında öğretim programlarında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen değerler doğrultusunda hayata hazırlamak, çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır. Böylesi bir yaklaşım, çocuk ve gençlerin karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkiler. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve içselleştirerek davranışları ile sergilemesi eğitim sisteminin öncelikli sorumluluk alanı olmak zorundadır.

Demokratik toplumlarda eğitim kurumları; sadece bilişsel amaçlara ulaşmak için değil, aynı zamanda insanı insan yapan bütün evrensel değerlerin, öğrencilere verildiği bir yapı olma anlayışına sahip olmak için de çaba sarf etmek zorundadır. Eğitim için en temel değerlerden arınarak tümüyle teknolojik ihtiyaçları karşılamaya çalışmak ya da yalnızca geleneksel ve alışılagelmiş değerlere tutunmak, bireylerde değer karmaşasına neden olacaktır. Eğitim, en azından iyi bir insan, iyi bir yaşam ve sağlıklı bir toplum oluşturmak yolunda gösterilen çabalar bütünü olarak görülmelidir.

 

 

Ortaokul-Lise Veli Toplantıları ve Görüşmeler

ORTAOKULLARIMIZDA ve LİSELERİMİZDE

 • Yılda üç defa, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.
 • Velilerimiz, veli toplantılarının dışında da ihtiyaç duyduklarında, randevu alarak yöneticilerimizle, rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenleriyle ve çocuğunun derslerine giren öğretmenleriyle, bire bir görüşmeler yapabilirler.
 • Gerektiği durumlarda, akademik danışmanlarımız, eğitim uzmanlarımız ve sınıf öğretmenleriyle birlikte, bireysel veli görüşmeleri düzenlenir. Öğrencimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili görüşler, bu görüşmede paylaşılır.
 • Velilerimize, alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile yıl boyunca aile eğitimleri, seminerler ve paneller düzenlenir.